Rozvoj čtenářských kompetencí v prostředí inkluzivní školy
Development of the reading literacy competencies in the inclusive education
 

Evaluační nástroje pro hodnocení čtenářských kompetencí

Cíl a dílčí aktivity projektového záměru v oblasti 03

Cílem klíčové aktivity 03 je vytvoření evaluačních nástrojů čtenářské gramotnosti pro tři cílové skupiny, pro učitele, žáky a pracovníky České školní inspekce.
Klíčová aktivita 03 byla zahájena v dubnu 2010 a její trvání je do května 2012.
V první fázi projektu jde o vytváření evaluačních nástrojů, na kterém participuje tým pracovníků PedF UK v Praze; v září 2011 započte ověřování vytvořených nástrojů na skupině učitelů ze stanovených regionů. V závěrečných měsících trvání aktivity bude vytvořen metodický materiál pro užívání evaluačních nástrojů a metodický videozáznam.
Evaluační nástroje budou publikovány v elektronické podobě, některé budou také připraveny v tiskové podobě. Budou představeny na konferenci v roce 2011.

Popis aktivit

 1. Diagnostické nástroje pro učitele – čtenářské dovednosti v jednotlivých složkách
  Tvorba diagnostických nástrojů pro učitele vychází ze stanovených rovin čtenářské gramotnosti, tak jak byly definovány pracovním týmem klíčové aktivity 01 projektu.
  Pracovní skupina projektu OP VK „Rozvoj čtenářských kompetencí v prostředí inkluzivní školy“, Aktivita 1 (5.1.2010 – 30. 9. 2010)
  Jedná se o sedm rovin pro žáky 1.-3. ročníku (oblast techniky čtení, vztahu ke čtení, porozumění textu, vyvozování, metakognice, sdílení a aplikace) a šest rovin pro žáky 4. a 5. ročníku.
  Diagnostické nástroje pro učitele respektují průběh rozvoje čtenářské gramotnosti v těchto rovinách a jsou vytvářeny zvlášť pro jednotlivá období tohoto rozvoje. Pro počáteční gramotnost (1. až 3. třída) mají podobu portfolia v daných obdobích školních roku, pro starší školáky jsou vytvářeny v podobě testového sešitu zvlášť pro každé pololetí.
 2. Diagnostické nástroje pro žáky, sebeuvaluační zpětnovazebné nástroje
  Diagnostické nástroje pro žáky vycházejí z principu sebeposuzování, s přihlédnutím k věkovému hledisku – v počátku rozvoje čtenářské gramotnosti budou žáci pracovat s vytvořenými diagnostickými úkoly společně s dospělým (učitel, rodič).
  Diagnostické úlohy mají hrovou povahu, jsou pestré a mají také motivační prvek – dále podporovat vztah ke čtení.
 3. Diagnostické nástroje pro ČŠI
  Pro pracovníky ČŠI jsou připravovány škály v jednotlivých rovinách čtenářské gramotnosti, tak aby je mohli daní pracovníci používat pro nepřímé hodnocení přístupu školy a učitele v oblasti rozvoje čtenářské gramotnosti.

  Složení týmu:
  PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.
  PhDr. Zdeněk Křivánek, CSc.
  Doc. PaedDr. Radka Wildová, CSc. (spolupráce na ověřování)
  Mgr. Marie Bártová
  Mgr. Marie Švrčková
  Mgr. Věra Vykoukalová
  PhDr. Zuzana Maňourová

Výstupy aktivit

OPVK