Rozvoj čtenářských kompetencí v prostředí inkluzivní školy
Development of the reading literacy competencies in the inclusive education
 

O projektu

Příjemce: UK v Praze, Pedagogická fakulta
Termín : 1.12. 2009 – 31.5. 2012
Projekt ESF: Vzdělávání pro  konkurenceschopnost
Operační program: 7.1 Počáteční vzdělávání
7.1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Zaměření a cíle projektu

Cílem a zaměřením projektu je zvýšit úroveň čtenářské gramotnosti žáků podle současných odborných poznatků, rozšířit kvalifikaci pedagogických pracovníků, zpracovat a inovovat metodické a výukové materiály včetně www aplikací.
Rozvoj a podpora čtenářské gramotnosti je předpokladem k osvojení klíčových kompetencí, které jsou nedílnou součástí vybavenosti jedince a jeho uplatnění na trhu práce. Na základě výsledků analýzy a výstupů v průběhu projektu budou inovovány ŠVP, a to v intencích vzdělávacích oblastí a průřezových témat RVP ZV.
Další částí projektu je vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti využití nejnovějších metod pro zavádění inovativních nástrojů pro podporu a rozvoj čtenářské gramotnosti ve škole či v mimoškolním zařízení. Pedagogičtí pracovníci budou poté schopni reagovat na nejnovější poznatky a aktuální informace z oblasti vědy, výzkumu, ale i praxe sledované oblasti.
Nedílnou součástí projektu je i vytvoření příslušných evaluačních nástrojů směrem k ČŠI.
Hlavní cíle projektu:
 • Rozvoj čtenářské gramotnosti žáků ZŠ (různé vzdělávací oblasti, průřezová témata,…)
 • Realizace dalšího vzdělávání učitelů a ČŠI
 • Vytvoření a ověření diagnostických nástrojů (autoevaluace)
 • Tvorba metodických a didaktických materiálů (využití www aplikací)
 • Organizace konference (učitelská a žákovská sekce)
 • Vydání odborné monografie a metodiky příkladů „dobré praxe“

Popis cílových skupin

Projekt je zaměřen na následující cílové skupiny:
 • Žáci a učitelé mimopražských škol
 • 20 pilotních škol – hlavní část aktivit, cca 3 000 žáků
 • Potenciálně všichni žáci ZŠ – aktivita „Čti a tvoř“
 • Učitelé pilotních škol
 • Pracovníci ČŠI

Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy:

KA1 - Analýza vybraných ŠVP z hlediska čtenářských kompetencí, stanovení doporučení pro inovaci ŠVP

Termín: 4. 1. 2010 – 31. 12. 2011

Výstupy:

 • analýza vybraných 250 ŠVP dle společných stanovených kritérií
 • formulace závěrů a doporučení pro inovaci ŠVP z pohledu rozvoje čtenářské gramotnosti
 • zveřejnění příkladů dobré praxe pro inovaci ŠVP

KA2 - Vzdělávání učitelů

Termín: 4. 1. 2010 – 31. 3. 2012

Výstupy:

 • jednoroční systém kurzů DVU (10 x 5 hod)
 • metodické materiály ke kurzům
 • www aplikace
 • prostředí Moodle pro elektronickou podporu výuky a individuální konzultace
 • metodický videozáznam

KA3- Evaluační nástroje pro hodnocení čtenářských kompetencí

Termín: 1. 2. 2010 – 31. 3. 2012

Výstupy:

 • evaluační nástroje pro žáky (sebeevaluace)
 • evaluační nástroje pro učitele, doporučení pro využití
 • evaluační nástroje pro ČŠI
 • metodický videozáznam 

KA4 - Celostátní projekt „Čti a tvoř“

Termín: 1. 2. 2010 – 31. 5. 2012

Výstupy:

 • celostátní soutěž „Čti a tvoř“
 • aktivity pro rozvoj čtení (web)
 • celostátní setkání žáků
 • 2 publikace vybraných, oceněných prací žáků

KA5 - Publikace „Čtu a vím“

Termín: 1. 3. 2010 – 31. 3. 2012

Výstupy:

 • vytvoření tří pracovních sešitů obsahujících 10 oblastí průřezových témat (1.r., 2.-3.r., 4.-5.r.)
 • www aplikace pro další čtenářské úkoly

KA6 - Celostátní setkání učitelů a žáků zapojených do projektu

Termín: 4. 1. 2010 – 30. 4. 2012

Výstupy:

 • realizace celostátního setkání (žákovská a učitelská sekce)
 • publikace příkladů dobré praxe (učitelská sekce)

KA7 - Mezinárodní konference na podporu rozvoje čtenářských kompetencí

Termín: 4. 1. 2010 – 31.3.2012 (konference v r. 2011)

Výstupy:

 • příprava a realizace mezinárodní konference
 • zpracování odborné monografie

KA8 - Webový portál pro podporu rozvoje čtenářských kompetencí

Termín: 4. 1. 2010 – 31. 5. 2012

Výstupy:

 • vznik www portálu
 • aktualizace, zadávání odborných statí, metodik

KA9 - Spolupráce žáků 1. a 2. stupně ZŠ při rozvoji čtenářských kompetencí

Termín:  4. 1. 2010 – 31.3. 2012

Výstupy:

 • systém efektivní spolupráce (besedy, společné čtenářské úkoly, dramatizace příběhů,…)
 • manuál námětů, doporučení
 • prezentace zajímavých příkladů "dobré praxe" na webových stránkách projektu a na celostátním setkání žáků a učitelů.

Územní dopad projektu

Projekt je zaměřen na kraje: Středočeský, Plzeňský, Královéhradecký, Pardubický, Jihomoravský

Publicita

OPVK